Portal Unijny

Portal Unijny

Już od bieżącego roku polskie przedsiębiorstwa, samorządy oraz społeczeństwo korzystać będą ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych, przeznaczonego na lata 2007-2013. Dotacje unijne (fundusze) stanowić będą ważny instrument rozwoju polskiej gospodarki. W celu rozdysponowania środków stworzono Narodową Strategię Spójności (NSS), która realizowana będzie przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla każdego z województw, zarządzany przez Samorządy poszczególnych województw. Stanowią one wskazówkę, na co i dla kogo przeznaczona jest pomoc.

Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-13 wyniesie ok. 67,3 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W nowym okresie programowania najwięcej środków będzie przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 27,8 mld euro, na realizację Programu Kapitał Ludzki przeznaczono 9,7 mld euro z unijnych funduszy, a na Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro. Łącznie na realizację polityki spójności, Polska otrzyma z Unii Europejskiej 67,3 mld euro.

Osoby lub instytucje planujące realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych zobligowane są do złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, m.in. studium wykonalności lub biznes plan.

About